Foreningens vedtægter:

§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne. Den omfatter området mellem Øresund, kommunegrænsen, Bernstorffsvej, L. E. Bruuns Vej og Charlottenlund Skov og Fort.

§2

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser og samtidigt at virke for bevaring og videreudvikling af områdets særpræg i samspil med kommunen i øvrigt. Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.

§3

Som medlem kan enhver optages, der ejer en matrikel i vort område, herunder ejere af to -eller flerfamiliehuse, ejerlejligheder og andelslejligheder, samt ejerforeninger for ejerlejligheder og andelsboligforeninger. Ethvert medlem, der personligt har betalt fuldt kontingent, har en stemme på foreningens generalforsamling. Medlemmer af en tilmeldt ejerforening eller andelsboligforening, men som ikke personligt har betalt kontingent, har ret til at give møde på en generalforsamling og har dér taleret men ikke stemmeret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det følgende kalenderår. Hvis kontingentet ikke er indbetalt til kassereren inden kalenderårets udgang, kan bestyrelsen anse det pågældende medlem som udgået af foreningen. Berigtiges restancen senere, kan vedkommende medlem genoptages.

§4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højst 9 medlemmer. Den vælges på den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgangen af april. Her stilles hvert år 3 pladser i bestyrelsen til rådighed efter tur i en 3-årig turnus, idet formand og kasserer ikke kan være på valg samtidigt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan opsupplere sig til fuldtallig i tilfælde af vakance. De pågældende skal, hvis de ønsker at fortsætte, opstille til valg på den efterfølgende generalforsamling.
Bestyrelsen kan om fornødent antage lønnet medhjælp.

§5

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen og derover af dens medlemmer er til stede. Over forhandlingerne optager sekretæren et notat med beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsen og godkendes på det efterfølgende møde.


§6


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær - som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med opslag på foreningens hjemmeside eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal fremsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:
1    Valg af dirigent
2    Der aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år.
3    Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4    Fastsættelse af kontingent fra og med det følgende kalenderår.
5    Der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. §4 og §5.
6    Forslag, der er optaget på dagsordenen, til drøftelse.
7    Eventuelt.

§7

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en på forsamlingen valgt dirigent. Hvor der foretages afstemning, afgøres sagerne ved simpelt flertal blandt de fremmødte, dog kræves der til ændringer af vedtægterne, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Kan ændringer af vedtægterne herefter ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, afholdes ekstraordinær generalforsamling om dette emne, hvor beslutning kan tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
Hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 af de på generalforsamlingen fremmødte andre medlemmer forlanger det, afholdes der skriftlig afstemning.

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
a.    Efter bestyrelsens beslutning.
b.    Efter skriftlig begæring indeholdende forslag til dagsorden fra mindst 25 medlemmer. Sådanne generalforsamlinger kan forlanges afholdt senest 30 dage efter at begæringen er kommet formanden i hænde.

§9

Kassereren modtager og registrerer alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Der skal føres kassebog, der til enhver tid skal være tilgængelig for bestyrelsen. Foreningens penge anbringes i et lokalt pengeinstitut til forrentning på mest fordelagtig måde uden risiko. Kassereren opstiller det årlige regnskab med revisionspåtegning til bestyrelsens godkendelse og forelægger det efterfølgende på generalforsamlingen. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§10

Revisorerne gennemgår regnskabet og foretager herunder bilagskontrol. De kontrollerer mindst én gang årligt, om kassebeholdningen er til stede.

§11

Ved forslag om foreningens opløsning forholdes der som ved ændring af vedtægterne. Hvis foreningen opløses tilfalder dens mulige formue menighedsplejerne i henholdsvis Hellerup og Maglegaard Sogne.§1 - §11 er sålydende vedtaget på generalforsamlingen den 20. september 2018.