Foreningens vedtægter:

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne. Den omfatter området mellem Øresund, kommunegrænsen mod København, Bernstorffsvej, L.E. Bruuns Vej og Charlottenlund Skov og Fort.


§ 2

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser og samtidig at virke for bevaring og videreudvikling af områdets særpræg i samspil med kommunen i øvrigt. Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.


§ 3

Som medlem kan enhver optages, der ejer en matrikel i vort område, herunder ejere af to- eller flerfamiliehuse, ejerlejligheder og andelslejligheder, samt ejerforeninger for ejerlejligheder og andelsboligforeninger. Ethvert medlem, der personligt har betalt fuldt kontingent, har én stemme på foreningens generalforsamling. Medlemmer af en tilmeldt ejerboligforening eller andelsboligforening, men som ikke personligt har betalt kontingent, har ret til at give møde på den årlige generalforsamling og har dér taleret men ikke stemmeret. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det følgende kalenderår. Hvis kontingentet ikke er indbetalt inden kalenderårets udgang, kan bestyrelsen anse det pågældende medlem som udgået af foreningen. Berigtiges restancen senere, kan vedkommende medlem genoptages.


§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højst 9 medlemmer. Den vælges på den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgangen af april. Her stilles hvert år 3 pladser i bestyrelsen til rådighed efter tur i en 3-årig turnus, idet formand og kasserer ikke kan være på valg samtidigt. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan opsupplere sig til fuldtallig i tilfælde af vakance. De pågældende skal, hvis de ønsker at fortsætte, opstille til valg på den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen kan om fornødent antage lønnet medhjælp.


§ 5

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Over forhandlingerne optager sekretæren et notat med beslutningsreferat, som udsendes til bestyrelsen og godkendes på det efterfølgende møde.


§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der indkaldes til generalforsamling (ordinær som ekstraordinær) med mindst 14 dages varsel i et lokalt blad eller ved meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden og med præsentation af bestyrelsens regnskab for det forløbne kalenderår. Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde skriftligt (evt. mail) 8 dage før.


Dagsordenen for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

     1. Valg af dirigent

     2. Der aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år

     3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

     4. Fastsættelse af kontingent fra og med det følgende kalenderår

     5. Der foretages valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 4 og § 5

     6. Forslag, der er optaget på dagsordenen til drøftelse

     7. Eventuelt


§ 7

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en på forsamlingen valgt dirigent. Hvor der foretages afstemning, afgøres sagerne ved simpelt flertal blandt de fremmødte, dog kræves der ved ændringer af vedtægterne, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og at mindst 2/3 af den fremmødte stemmer for forslaget. Kan ændringer af vedtægterne herefter ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, afholdes ekstraordinær generalforsamling om dette emne, hvor beslutning kan tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 10 af de på generalforsamlingen fremmødte andre medllemer forlanger det, afholdes der skriftlig afstemning.

Hvis et flertal af bestyrelsens fremmødte medlemmer eller mindst 10 af de på generalforsamlingen fremmødte andre medlemmer forlanger det, afholdes der skriftlig afstemning.


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:

     a. Efter bestyrelsens beslutning

     b. Efter skriftlig begæring indeholdende forslag til dagsorden fra mindst 25 medlemmer. Sådanne generalforsamlinger kan forlanges afholdt senest 30 dage efter begæringen er kommet formanden i hænde


§ 9

Kassereren modtager og registrerer alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Der skal føres kassebog, der til enhver tid skal være tilgængelig for bestyrelsen. Foreningens penge anbringes i et lokalt pengeinstitut til forrentning på mest fordelagtig måde uden risiko. Kasseren opstiller det årlige regnskab med revisorpåtegning til bestyrelsens godkendelse og forelægger det efterfølgende generalforsamlingen.


§ 10

Revisorerne gennemgår regnskabet og foretager herunder bilagskontrol. De kontrollerer mindst én gang årligt, om kassebeholdningen er til stede.


§ 11

Ved forslag om foreningens opløsning forholdes der som ved ændring af vedtægterne. Hvis foreningen opløses tilfalder dens mulige formue menighedsplejerne i henholdsvis Hellerup og Maglegaard Sogne.


§ 1-11 er sålydene vedtaget på generalforsamlingen den 25. april, 2013.